Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 000,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dokument ke stažení ZDE

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

Dokument ke stažení ZDE

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dokument ke stažení ZDE

VOP v PDF

Dokument ke stažení ZDE

Obchodní podmínky - plné znění

 

Obchodní podmínky e-shopu Pinkoutdoor

 

 

1.Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen ,,obchodní podmínky‘‘) obchodní e-shopu Pinkoutdoor, který provozuje pan Zbyšek Lím, IČ 68388535, se sídlem Boční 5, Mratín, 250 63, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen ,,kupní smlouva‘‘) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou případně  právnickou osobou (dále jen ,,kupující‘‘) distančním způsobem.

 

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodu provozovaném prodávajícím.

Tyto obchodní podmínky i veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, vše ve znění pozdějších předpisů a novelizací.

Není - li kupující v postavení spotřebitele, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění).

 

Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, při které přímo nebo prostřednictvím třetích osob dodává kupujícímu výrobky nabízené na internetovém rozhraní výše uvedeného e-shopu.

 

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají pak přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že kupní smlouva i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na koupi zboží, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito obchodními podmínkami srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

 

Kupující bere na vědomí, že znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


Kupující tím, že výslově souhlasí s Obchodními podmínkami rovněž prohlašuje, že si je vědom, že mu koupí zboží nabízeného v rámci eshopu Pinkoutdoor nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. eshopu název ani jejich smluvních partnerů.

2. Kupní smlouva

Na internetových stránkách výše uvedeného e-shopu nabízí prodávající zboží vč. popisu jeho hlavních vlastností, vyobrazení a uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou vždy uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou nákladů na dodání do místa předání. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vymezuje právo jednostranné změny prodejních cen v závislosti na vývoji kurzu Kč k volně směnitelným měnám, změnám cen dodavatelů a vývoje tuzemské ekonomiky. Při podstatném zvýšení kupní ceny má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář dostupný na internetových stránkách e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, dále informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka"). Kupující je povinen v objednávce uvést pravdivě a správně všechny potřebné (povinné) údaje, včetně kontaktních údajů.

 

Kupujícímu je umožněno kontrolovat a měnit obsah objednávky až do okamžiku, kdy bude objednávka kupujícím odeslána prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní nebo v objednávce (dále jen ,,elektronická adresa kupujícího‘‘).

 

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou po splnění následujících podmínek: odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu a potvrzení přijetí objednávky ze strany prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

 

Objednané zboží prodávající odesílá dle jeho dostupnosti a provozních možností v co nejkratší době, obvykle do 1-5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není na skladě a není jej možno v uvedené lhůtě odeslat, je kupující o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím e-mailu.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

1. zboží se již nevyrábí

2. zboží se již nedodává

3. výrazným způsobem se změnila cena od dodavatele zboží

4. na základě dohody s kupujícím

 

Kupující souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám

 

Kupující bere na vědomí, že na dárky, které jsou poskytovány prodávajícím zdarma v rámci prodejních akcí, nelze ze strany kupujícího uplatňovat jakákoliv práva z odpovědnosti za vady a práva plynoucí mu z úpravy práv spotřebitele.

 

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, v rámci které je kupujícím požadováno zaslání objednaného zboží třetím nezúčastněným stranám.

 

 

3. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Kupující je povinen zboží při jeho převzetí řádně a s péčí zkontrolovat a prohlédnout, zejména provést fyzickou kontrolu druhu, množství, úplnosti a funkčnosti zboží, a to dle potvrzené objednávky a dodacího listu.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

- měla věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží

- věc se hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

- je věc v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti

- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 Obč. zák., může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

Výše uvedená práva kupujícímu nenáleží v případě, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobci zboží.

Kupující bere na vědomí, že nemůže uplatnit práva z odpovědnosti za vady u věci prodávané za nižší cenu z důvodu takové  vady, pro kterou byla nižší cena ujednána.

 

Práva z vadného plnění se nevztahují na:

- vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením nebo použitím zboží způsobem, který je v rozporu s uživatelskou příručkou a na poškození způsobené nadměrným mechanickým opotřebením

- na opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním

- zboží, které bylo upravováno kupujícím (např. nátěry, ohýbání atd.)

 

Vyřizování reklamací kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy pinkoutdoor@seznam.cz.Informaci o vyřízení reklamace kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

Spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady u vad, které se vyskytnou u spotřebního zboží, v době 24 měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

4. Způsoby dopravy, platby a nastavení cen

Po uzavření kupní smlouvy bude objednané zboží předáno k přepravě (odesláno) kupujícímu nejpozději do 5 pracovních  dnů. Kupující bere na vědomí, že skutečný termín dodání závisí na zvoleném způsobu dopravy zboží a  na kapacitních podmínkách dopravce. Přepravní podmínky dopravců jsou kupujícímu k dispozici níže u jednotlivých způsobů dopravy.

Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklou nedodáním objednaného zboží.

 

Objednané zboží může být kupujícímu doručeno následujícími způsoby:

 

-      Zasílání prostřednictvím služeb České pošty, s.p. Cena se řídí dle aktuálního ceníku České pošty v den objednávky. Podrobnější podmínky naleznete na:  

www.ceskaposta.cz/documents/10180/282441/ostatni_sluzby.pdf/b79ebe27-90c9-4430-894a-e7daae2d86cc

-  Zasílání prostřednictvím přepravní společnosti Geis Pacrel CZ s.r.o. Cena přepravy se  řídí dle aktuálního ceníku přepravní společnosti v den objednávky. Podrobnější podmínky naleznete na:

www.geis-group.cz/Upload/Files/cz/VOP_Geis_Parcel_CZ_nove.pdf

 

-  Zasílání prostřednictvím přepravní společnosti Zásilkovna s.r.o.Cena přepravy se  řídí dle aktuálního ceníku přepravní společnosti v den objednávky. Podrobnější podmínky naleznete na:

 

https://www.zasilkovna.cz/eshopy/vop


Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
1. platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího č. 685151732/2010, jako variabilní symbol uvede kupující číslo objednávky popř. rodné číslo bez lomítka popř. IČ. V případě, že kupující zvolí tento způsob úhrady, bere na vědomí, že objednané zboží bude předáno ke zvolenému způsobu dopravy bez zbytečného odkladu po připsání platby na výše uvedený účet prodávajícího, nejpozději však do 5 pracovních dní od obdržení úhrady. 
2. platba přes internetové rozhraní banky,
3. platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu,
4. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné dle podmínek dopravce),
5. platba prostřednictvím systému Paypal.

 

Kupující je povinen platbu uhradit v termínu určeném prodávajícím. Kupující se stává vlastníkem zboží okamžikem, kdy zaplatí celou kupní cenu prodávajícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen zboží, o kterých je kupující informován změnou cen v internetovém obchodě prodávajícího.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce, v opačném případě nebude na pozdější reklamace z tohoto důvodu brán ze strany prodávajícího zřetel.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu pinkoutdoor@seznam.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat  e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na prostředky komunikace na dálku (jak bylo uvedeno již výše).
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Kupující dále bere na vědomí, že vyobrazení produktů v oline e-shopu Pinkoutdoor je pouze ilustrativní.

 

5. Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu kupujícím prokazatelně odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě na adresu Boční 5, Mratín, 250 63.

 

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob dodání zboží) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to zasláním na bankovní účet kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou-li tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně (opotřebováno), může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst tento svůj nárok oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv:

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

6. Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

7. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Akceptací těchto obchodních podmínek jak bylo popsáno výše přistupuje zákazník jako kupující i na volbu rozhodného práva (jak uvedeno výše), který se bude řídit veškeré právní vztahy prodávajícího a kupujícího výše popsané.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.8. 2015

Hodnocení obchodu na Zboží.cz     

 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.